CBTT THAY ĐỔI NHÂN SỰ_MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN VÀ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

18/09/2020 22:09

Nghị quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng  Thông tin chi tiết tại đây
Nghị quyết miễn nhiệm Người phụ trách kế toán  Thông tin chi tiết tại đây