CBTT_Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

06/04/2021

1. CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Tải file tại đây)

2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Tải file tại đây)

3. Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Tải file tại đây)