CÔNG BỐ THÔNG TIN_SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (LẦN 1)

23/06/2020 14:48

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

23/06/2020 16:15

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI pdf Xem chi tiết nội dung

23/06/2020 16:16

DỰ THẢO_NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

23/06/2020 16:17

MẪU_PHIẾU BIỂU QUYẾT pdf Xem chi tiết nội dung

23/06/2020 16:18