DBFC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

29/06/2020

Vào ngày 29/06/2020, tại Khách sạn Đồng Nai, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có sự tham dự của các cổ đông với 3.709.499 cổ phần có quyền biểu quyết.

   Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vật liệu  xây dựng và chất đốt Đồng Nai

 

Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐH (bên phải) và ông Lê Minh Khuê –    Thành viên HĐQT – Ủy viên Đoàn Chủ tịch (bên trái).


Đại hội được điều hành bởi Đoàn Chủ tịch bao gồm: Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc – Chủ tọa Đại hội và ông Lê Minh Khuê – Thành viên HĐQT – ủy viên. Bên cạnh đó có sự tham gia của các thành viên HĐQT và các cổ đông, đại diện cổ đông của các nhân và tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc – Chủ tọa ĐH phát biểu tại Đại hội

 

 

Tại Đại hội, Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc – Chủ tọa đại hội đã thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 và Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành Công ty. Chủ tịch HĐQT đã phân tích về các cơ sở thực tiễn của kế hoạch kinh doanh năm 2020, nhấn mạnh vào việc khai phá và phát triển thị trường đặc biệt đối với hệ thống khách hàng công nghiệp và hệ thống bán buôn. Song song với việc phát triển sản lượng, HĐQT và ban điều hành đã xây dựng những cơ chế nhằm kiểm soát và quản trị rủi ro đối với hoạt động kinh doanh trong bối cảnh biến động của thị trường hiện nay.


Kết quả thực hiện sản lượng xăng dầu bán ra trong năm 2019 đạt 114,7%, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng doanh thu năm 2019 đạt 109,8%, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018. Với sự thay đổi về nhân sự và chiến lược kinh doanh của Ban điều hành, kết quả tăng trưởng về sản lượng quý IV/2019 đã chỉ rõ hiệu quả của chiến lược và năng lực của Ban điều hành.


Đại hội đã thảo luận các nội dung của chương trình làm việc như: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành Công ty; Báo cáo của BKS Công ty; một số các tờ trình về phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán; Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty.


Kết thúc đại hội, kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội cho thấy sự đồng nhất cao đối với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Những hình ảnh khác tại Đại hội.