CÔNG BỐ THÔNG TIN_THAY ĐỔI NHÂN SỰ

NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐÔNG TY pdf Xem chi tiết nội dung

30/07/2020 09:00

NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CÔNG TY pdf Xem chi tiết nội dung

30/07/2020 09:01

CÔNG BỐ THÔNG TIN_THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ pdf Xem chi tiết nội dung

23/07/2020 15:30

CÔNG BỐ THÔNG TIN_SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 17, NGÀY 14 THÁNG 07 NĂM 2020

SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 17, NGÀY 14 THÁNG 07 NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

14/07/2020 14:00

CÔNG BỐ THÔNG TIN_BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

30/06/2020 11:30

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

30/06/2020 11:30

CÔNG BỐ THÔNG TIN_SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (LẦN 1)

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

23/06/2020 16:15

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI pdf Xem chi tiết nội dung

23/06/2020 16:16

DỰ THẢO_NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

23/06/2020 16:17

MẪU_PHIẾU BIỂU QUYẾT pdf Xem chi tiết nội dung

23/06/2020 16:18

CÔNG BỐ THÔNG TIN_THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

14/06/2020 15:30

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

14/06/2020 15:31

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ pdf Xem chi tiết nội dung

14/06/2020 15:35

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH pdf Xem chi tiết nội dung

13/06/2020 15:36

TỜ TRÌNH THÔNG QUA CÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

13/06/2020 15:38

TỜ TRÌNH CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

13/06/2020 15:40

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

13/06/2020 15:45

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT pdf Xem chi tiết nội dung

13/06/2020 15:46

TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN pdf Xem chi tiết nội dung

13/06/2020 15:48

DỰ THẢO_QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

13/06/2020 15:49

DỰ THẢO_NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN pdf Xem chi tiết nội dung

13/06/2020 15:50

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ pdf Xem chi tiết nội dung

13/06/2020 15:51

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN pdf Xem chi tiết nội dung

13/06/2020 15:52

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT pdf Xem chi tiết nội dung

13/06/2020 15:53

CÔNG BỐ THÔNG TIN_NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG VAY VỐN NGÂN HÀNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG VAY VỐN NGÂN HÀNG VIETTINBANK pdf Xem chi tiết nội dung

29/05/2020 16:30

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG VAY VỐN NGÂN HÀNG VIETCOMBANK pdf Xem chi tiết nội dung

29/05/2020 16:32

CÔNG BỐ THÔNG TIN_THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN_THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

21/05/2020 13:50

CÔNG BỐ THÔNG TIN_NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN_NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

21/05/2020 13:45

CÔNG BỐ THÔNG TIN_GIA HẠN THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN_GIA HẠN THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 pdf Xem chi tiết nội dung

23/04/2020 15:25

CÔNG BỐ THÔNG TIN_BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN_BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

18/04/2020 10:25

CÔNG BỐ THÔNG TIN_BCTC NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

CÔNG BỐ THÔNG TIN_BCTC NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN pdf Xem chi tiết nội dung

30/03/2020 14:25

THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo thay đổi người công bố thông tin pdf Xem chi tiết nội dung

18/02/2020 14:02

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin pdf Xem chi tiết nội dung

18/02/2020 14:04

Thông báo thay đổi người nhận mã OTP pdf Xem chi tiết nội dung

18/02/2020 14:05

Phụ lục số 03_Bản cung cấp thông tin pdf Xem chi tiết nội dung

18/02/2020 14:07

CÔNG BỐ THÔNG TIN - NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nghị quyết bãi nhiệm Kế toán trưởng pdf Xem chi tiết nội dung

20/01/2020 11:03

Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ phụ trách Kế toán công ty pdf Xem chi tiết nội dung

20/01/2020 11:09

CBTT- HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2019

Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

18/12/2019 16:45

CBTT - UỶ QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Nghị quyết về việc uỷ quyền giải quyết tranh chấp dân sự và hợp đồng lao động pdf Xem chi tiết nội dung

18/12/2019 08:35

CBTT - THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ

Biên Bản Kiểm phiếu pdf Xem chi tiết nội dung

04/12/2019 14:23

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ thư ký công ty pdf Xem chi tiết nội dung

04/12/2019 14:32

Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ thư ký công ty pdf Xem chi tiết nội dung

04/12/2019 14:46

Phục lục 03 - thông tin thư ký công ty pdf Xem chi tiết nội dung

04/12/2019 14:52

CBTTT - THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ

Nghị quyết HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung

30/11/2019 15:15

Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty pdf Xem chi tiết nội dung

30/11/2019 15:30

CÔNG BỐ THÔNG TIN - BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Báo cáo điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán pdf Xem chi tiết nội dung

31/10/2019 10:20

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ

Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 22/10/2019 pdf Xem chi tiết nội dung

23/10/2019 14:05

Nghị quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát pdf Xem chi tiết nội dung

23/10/2019 14:10

Phụ lục 03- bản cung cấp thông tin pdf Xem chi tiết nội dung

23/10/2019 14:13

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Biên bản ĐHĐCĐ Bất thường năm 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

23/10/2019 10:12

Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

23/10/2019 10:14

CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Chương trình tổ chức ĐHĐ Cổ đông Bất thường 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

07/10/2019 15:15

Quy chế tổ chức ĐHĐ Cổ đông Bất thường 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

07/10/2019 15:21

Tờ trình về điều chỉnh mục đích sử dụng vốn pdf Xem chi tiết nội dung

07/10/2019 15:25

Sơ lược về công ty CP TM Long Thành pdf Xem chi tiết nội dung

07/10/2019 15:32

Phương án Phát hành Cổ phiếu năm 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

07/10/2019 15:41

Dự thảo Biên bản ĐHĐ Cổ đông Bất thường 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

07/10/2019 15:47

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông Bất thường 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

07/10/2019 15:52

Thông báo mời Tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2019

Thông báo mời Tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

03/10/2019 15:32

Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội Cổ đông Bất thường 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

03/10/2019 15:40

Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ Bất thường năm 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

03/10/2019 15: 47

BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG VAY VỐN NGÂN HÀNG

BB 08 - Biên Bản Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đồng Nai pdf Xem chi tiết nội dung

18/09/2019 11:10

NQ 08 - Nghị quyết Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đồng Nai pdf Xem chi tiết nội dung

18/09/2019 11:15

BB 09 - Biên bản thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đồng Nai pdf Xem chi tiết nội dung

18/09/2019 11:17

NQ 09 - Nghị quyết thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - CN Đồng Nai pdf Xem chi tiết nội dung

18/09/2019 11:22

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH ( THAY ĐỔI LẦN THỨ 16) pdf Xem chi tiết nội dung

13/09/2019 15:53

CÔNG BỐ VỀ VIỆC KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN TẠI BMF

CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH TMVT VÀ DU LỊCH XUYÊN VIỆT OIL - KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN CỦA BMF pdf Xem chi tiết nội dung

10/09/2019 11:41

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG BỐ THÔNG TIN SỐ 226/CBTT-DBFC pdf Xem chi tiết nội dung

07/09/2019 10:05

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC CỔ ĐÔNG VÀ KHÁCH HÀNG pdf Xem chi tiết nội dung

07/09/2019 10:00

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT công ty pdf Xem chi tiết nội dung

07/09/2019 10:15

CÔNG BỐ THÔNG TIN

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG pdf Xem chi tiết nội dung

06/09/2019 18:57

CBTT CỔ ĐÔNG LỚN - NGÔ DẠ NGÂN pdf Xem chi tiết nội dung

06/09/2019 19:05

CÔNG BỐ THÔNG TIN

QĐ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC pdf Xem chi tiết nội dung

06/09/2019 18:52

CÔNG BỐ THÔNG TIN

QĐ THÔI GIAO NHIỆM VỤ GIÁM ĐỐC pdf Xem chi tiết nội dung

06/09/2019 18:49

CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGHỊ QUYẾT HĐCĐ pdf Xem chi tiết nội dung

06/09/2019 18:47

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ - CỔ ĐÔNG LỚN

CỔ ĐÔNG LỚN - NGÔ DẠ NGÂN pdf Xem chi tiết nội dung

13/08/2019 15:15

CỔ ĐÔNG LỚN - CTY TNHH TMVT VÀ DU LỊCH XUYÊN VIỆT OIL pdf Xem chi tiết nội dung

13/08/2019 15:20

THÔNG BÁO THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ - BỔ NGHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Biên bản họp HĐQT ngày 22/7/2019 pdf Xem chi tiết nội dung

22/07/2019 13:40

Nghị Quyết HĐQT ngày 22/7/2019 pdf Xem chi tiết nội dung

22/07/2019 13:42

Thông báo CBTT số 104/TB-DBFC pdf Xem chi tiết nội dung

22/07/2019 13:43

Phụ lục 03 - Phan Minh Ái - KTT pdf Xem chi tiết nội dung

22/07/2019 13:45

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH (THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ)

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỚI (THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ) pdf Xem chi tiết nội dung

17/07/2019 10:06

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

15/7/2019 15:55

THÔNG BÁO VỀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU THAY ĐỖI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

THÔNG BÁO SỐ 754/TB-SGDHN pdf Xem chi tiết nội dung

09/7/2019 14:12

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THƯ KÝ CÔNG TY

Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung

04/7/2019 16:00

HNX CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU BMF

Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu pdf Xem chi tiết nội dung

04/7/2019 9:48

CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT LƯU HÀNH

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành pdf Xem chi tiết nội dung

30/5/2019 13:31

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Báo cáo kết quả phát hành pdf Xem chi tiết nội dung

30/5/2019 13:31

NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA KẾT QUẢ CHÀO BÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ pdf Xem chi tiết nội dung

30/5/2019 13:31

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH - BAN ĐIỀU HÀNH MUA CỔ PHIẾU KHÔNG CHÀO BÁN HẾT

Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ pdf Xem chi tiết nội dung

29/5/2019 14:10

THÔNG BÁO GIAO DỊCH - BAN ĐIỀU HÀNH ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU KHÔNG CHÀO BÁN HẾT

Thông báo giao dịch người nội bộ pdf Xem chi tiết nội dung

27/5/2019 10:47

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC XỬ LÝ CỔ PHIẾU KHÔNG CHÀO BÁN HẾT TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQTCĐ pdf Xem chi tiết nội dung

23/5/2019 10:38

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG

Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQTCĐ pdf Xem chi tiết nội dung

14/5/2019 17:00

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ pdf Xem chi tiết nội dung

13/5/2019 8:30

PETROLIMEX CHÀO BÁN THÀNH CÔNG 443.500 QUYỀN MUA

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu người nội bộ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam pdf Xem chi tiết nội dung

6/5/2019 11:30

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ pdf Xem chi tiết nội dung

3/5/2019 16:00

THÔNG BÁO GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam pdf Xem chi tiết nội dung

19/4/2019 9:00

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM - NĐKCC 10/4/2019

Thông báo quyền mua cổ phiếu pdf Xem chi tiết nội dung

10/4/2019 3:15PM

Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu pdf Xem chi tiết nội dung

10/4/2019 3:15PM

Giấy đăng ký mua cổ phiếu pdf Xem chi tiết nội dung

10/4/2019 3:15PM

Hướng dẫn quy trình mua cổ phiếu pdf Xem chi tiết nội dung

10/4/2019 3:15PM

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung

21/03/2019 9:45AM

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

THÔNG BÁO SỐ 43/TB-DBFC pdf Xem chi tiết nội dung

14/03/2019 2:32PM

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG pdf Xem chi tiết nội dung

14/03/2019 9:48AM

BẢN CÁO BẠCH pdf Xem chi tiết nội dung

14/03/2019 9:50AM

NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2019/NQ-HĐQTCĐ pdf Xem chi tiết nội dung

13/03/2019 5:20PM

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ 17/GCN-UBCK pdf Xem chi tiết nội dung

13/03/2019 5:17PM

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ

CBTT THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ pdf Xem chi tiết nội dung

07/03/2019 11:53AM

PHỤ LỤC 03 - HĐQT - ÔNG: NGUYEN VĂN CHI pdf Xem chi tiết nội dung

07/03/2019 11:55AM

PHỤ LỤC 03 - HĐQT - ÔNG nGUYỄN VÕ TRƯỜNG SƠN pdf Xem chi tiết nội dung

07/03/2019 11:57AM

PHỤ LỤC 03 - HĐQT - ÔNG PHẠM VĂN NAM pdf Xem chi tiết nội dung

07/03/2019 11:58AM

PHỤ LỤC 03 - HĐQT - BÀ NGUYỄN THANH HOA pdf Xem chi tiết nội dung

07/03/2019 11:59AM

PHỤ LỤC 03 - HĐQT - ÔNG LÊ MINH KHUÊ pdf Xem chi tiết nội dung

07/03/2019 12:05PM

PHỤ LỤC 03 - BKS - BÀ HOÀNG THU PHƯƠNG pdf Xem chi tiết nội dung

07/03/2019 12:08PM

PHỤ LỤC 03 - BKS - BÀ NGUYỄN THỊ THẮM pdf Xem chi tiết nội dung

07/03/2019 12:10PM

PHỤ LỤC 03 - BKS - BÀ TRẦN THỊ NGỌC ANH pdf Xem chi tiết nội dung

07/03/2019 12:12PM

CBTT - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

07/03/2019 11:48AM

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

07/03/2019 11:50AM

CBTT DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 9:15AM

Dự thảo báo cáo Kết quả SXKD 2018, phương hướng 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 9:20AM

Dự thảo báo cáo quyết toán tài chính 2018 pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 9:22AM

Dự thảo tờ trình về phân phối lợi nhận và chia cổ tức 2018 pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 9:25AM

Dự thảo tờ trình thù lao HĐQT và BKS 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 9:30AM

Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 9:33AM

Dự thảo Biên bản ĐHĐ CĐ thường niên 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 9:37AM

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 9:41AM

Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, ứng cử BKS pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 9:45AM

Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử , ứng cử HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 9:47AM

Mẫu đơn đề cử BKS pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 9:51AM

Mẫu đơn đề cử HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 9:52AM

Mẫu đơn ứng cử BKS pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 9:56AM

Mẫu đơn ứngcử HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 9:59AM

Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 10:03AM

Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 10:10AM

Mẫu Sơ yếu lý lịch BKS pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 10:15AM

Mẫu Sơ yếu lý lịch HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 10:17AM

Thông báo về việc đề cử BKS pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 10:20AM

Thông báo về việc đề cử, ứng cử HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 10:23AM

TT Số lượng TV HĐQT; BKS pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 10:26AM

Dự thảo báo cáo của BKS năm 2018 pdf Xem chi tiết nội dung

20/02/2019 10:44AM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BMF NĂM 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BMF NĂM 2018 pdf Xem chi tiết nội dung

18/02/2019 10:10AM

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ VÀ DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

15/02/2019 4:58PM

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 pdf Xem chi tiết nội dung

15/02/2019 5:00PM

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018

BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018 pdf Xem chi tiết nội dung

30/01/2019 1:50PM

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO SỐ 28/2019/TB-CĐ pdf Xem chi tiết nội dung

22/01/2019 3:43PM

BÁO CÁO CỦA CÔNG TY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2018 pdf Xem chi tiết nội dung

22/01/2019 3:30PM

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN CHỐT 31/12/2018 pdf Xem chi tiết nội dung

22/01/2019 3:31PM

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ pdf Xem chi tiết nội dung

22/01/2019 3:19PM

NGHỊ QUYẾT SỐ 04 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ pdf Xem chi tiết nội dung

22/01/2019 3:21PM

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY pdf Xem chi tiết nội dung

19/12/2018 8:34AM

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ pdf Xem chi tiết nội dung

19/12/2018 8:36AM

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGƯỜI NỘI BỘ pdf Xem chi tiết nội dung

19/12/2018 8:38AM

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN pdf Xem chi tiết nội dung

19/12/2018 8:42AM

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN CHO BCTC NĂM 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN CHO BCTC NĂM 2018 pdf Xem chi tiết nội dung

05/11/2018 2:51PM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2018 pdf Xem chi tiết nội dung

16/10/2018 3:39PM

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY pdf Xem chi tiết nội dung
THÔNG TIN CỦA CHỦ TỊCH HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY pdf Xem chi tiết nội dung
THÔNG TIN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC pdf Xem chi tiết nội dung
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY pdf Xem chi tiết nội dung
BIÊN BẢN HỌP BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY pdf Xem chi tiết nội dung
THÔNG TIN CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOAT pdf Xem chi tiết nội dung

THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY CP VLXD VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY pdf Xem chi tiết nội dung
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY pdf Xem chi tiết nội dung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 pdf Xem chi tiết nội dung
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 pdf Xem chi tiết nội dung
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ pdf Xem chi tiết nội dung

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2018 - BỔ SUNG

B/c kết quả đề cử HĐQT - BKS pdf Xem chi tiết nội dung
Lý lịch trích ngang ứng viên BKS pdf Xem chi tiết nội dung
Dự thảo NGhị Quyết ĐHĐCĐ Bất thường 2018 pdf Xem chi tiết nội dung
Dự thảo BB ĐHĐCĐ Bất thường 2018 pdf Xem chi tiết nội dung

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI - BỔ SUNG TÀI LIỆU VỀ VIỆC DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thư mời dự họp ĐHCĐ bất thường pdf Xem chi tiết nội dung
Chương trình họp dự kiến pdf Xem chi tiết nội dung
Thông báo Đề cử ứng cử TV BKS pdf Xem chi tiết nội dung
Mẫu số 01 - ứng cử BKS pdf Xem chi tiết nội dung
Mẫu số 02 -đề cử BKS pdf Xem chi tiết nội dung
Mẫu số 03- BB họp nhóm pdf Xem chi tiết nội dung
Mẫu số 04- So yếu LL ứng viên BKS pdf Xem chi tiết nội dung
Dự thảo TT miễn nhiệm HĐQT - BKS pdf Xem chi tiết nội dung
Quy chế Đại Hội pdf Xem chi tiết nội dung
Quy chế Bầu cử pdf Xem chi tiết nội dung
Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung
BC Kết quả đề cử ứng viên HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ VÀ DỰ THẢO TÀI LIỆU, CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐ CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

THÔNG BÁO SỐ 95/TB-DBFC pdf Xem chi tiết nội dung
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐ CỔ ĐÔNG DỰ KIẾN pdf Xem chi tiết nội dung
MẪU GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2018 pdf Xem chi tiết nội dung
MẪU GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THUỒNG 2018 pdf Xem chi tiết nội dung
THÔNG BÁO ĐỀ CỬ THAY THẾ TV HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung
MẪU SỐ 01 ỨNG CỬ HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung
MẪU SỐ 02 ĐỀ CỬ HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung
MẪU SỐ 03 BB HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG pdf Xem chi tiết nội dung
MẪU SỐ 04 SƠ YẾU LL HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung
DỰ THẢO TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM TV HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung
DỰ THẢO TT BẦU BỔ SUNG TV HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung
DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU TV HĐQT pdf Xem chi tiết nội dung
DỰ THẢO TT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY pdf Xem chi tiết nội dung
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY pdf Xem chi tiết nội dung
DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ pdf Xem chi tiết nội dung
DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI pdf Xem chi tiết nội dung
DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỦA DBFC pdf Xem chi tiết nội dung

THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY CPVLXD VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT ( được đăng vào 16/08/2018 09:30) pdf Xem chi tiết nội dung
THÔNG BÁO SỐ 89/TB-HĐQTCĐ( được đăng vào 16/08/2018 09:28) pdf Xem chi tiết nội dung
THÔNG BÁO SỐ 90/2018/TB-CĐ( được đăng vào 16/08/2018 09:25) pdf Xem chi tiết nội dung

TB Của Cty TNHH MTV ĐTPT Bửu Long V/v Thoái vốn khỏi Cty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai

TB Giao dịch cổ phiếu của Công ty Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ pdf Xem chi tiết nội dung

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

BC tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 pdf Xem chi tiết nội dung
BC danh sách cổ đông lớn pdf Xem chi tiết nội dung

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2017

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017 pdf Xem chi tiết nội dung

TB NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN - BMF

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên - Cp BMF pdf Xem chi tiết nội dung

CV CHẤP THUẬN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

CV 1358/UBCK-GSĐC - đăng ký công ty đại chúng pdf Xem chi tiết nội dung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Biên bản Đại hội Cổ đông 2018 pdf Xem chi tiết nội dung
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 pdf Xem chi tiết nội dung
TB việc chốt ds cổ đông đăng ký chứng khoán pdf Xem chi tiết nội dung