ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

DBFC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2019

o ngày 06/3/2019, tại Khách sạn Đồng Nai, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 94,91% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong chương trình làm việc, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua một số nội dung như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, một số các tờ trình về phân phối lợi nhuận, lựa chọn công ty kiểm toán, thay đổi tên công ty. Đặc biệt Tại Đại hội lần này Đại hội Đồng cổ đông đã tiến hành bầu Thành viên HĐQT và BKS mới theo đúng quy định. Các nội dung trên đều đã được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu đồng thuận cao.

 

Về kế hoạch SXKD, ĐHĐCĐ đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Trong đó, Tổng doanh thu tăng từ 1.024,81 tỷ đồng lên 1.212,489 tỷ đồng. Bên cạnh các chỉ tiêu về tài chính phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, một số các chỉ tiêu khác như tổng sản lượng bán ra, Lợi nhuận gộp, nộp ngân sách Nhà nước cũng đã được tăng lên cho phù hợp và đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng thuận rất cao, thể hiện sự đồng thuận và tin tưởng đến HĐQT công ty cũng như Ban điều hành công ty.

Trả lời các chất vấn của cổ đông tại đại hội về một số kế hoạch xây dựng và phát triển công ty trong thời gian tới: Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT – Chủ toạ Đại hội đã có những chia sẽ rất thẳng thắn với cổ đông, Ông nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng hình ảnh và đổi tên mới cho công ty là cần thiết trong tình hình mới, góp phần nhận diện thương hiệu dễ dàng hơn và tạo sự thuận lợi, phát triển công ty. Việc đầu tư xây dựng, sữa chữa một các hạng mục của cửa hàng xăng dầu nay đã xuống cấp là cần thiết nhằm tạo sự thân thiện và cũng để phát triển thị trường.

 

Tại Đại hội lần này, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thêm 04 Thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban Kiểm soát

Theo kết quả bầu cử tại Đại hội và phiên họp thứ nhất của HĐQT, HĐQT công ty hiện nay đã được kiện toàn. Cụ thể:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

– Ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Thành viên HĐQT

– Ông Phạm Văn Nam – Thành viên HĐQT

– Bà Nguyễn Thanh Hoa – Thành viên HĐQT

– Ông Lê Minh Khuê – Thành viên HĐQT (độc lập)

Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT

tặng hoa cho các thành viên HĐQT mới

 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

– Bà Nguyễn Thị Thắm  – Thành viên BKS

– Bà Trần Thị Ngọc Anh – Thành viên BKS.

Ông Phạm Văn Nam – TV HĐQT tặng hoa cho các thành viên Ban kiểm soát