BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỦA DBFC

Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Ngày 06/9/2019, Hội đồng Quản trị công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai đã tiến hành phiên họp thường thường kỳ tháng 9/2019. Tại Hội nghị HĐQT lần này đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và thôi giao nhiệm vụ Giám đốc đối với ông Nguyễn Võ Trường Sơn kể từ ngày 06/9/2019.

Các Thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết về việc bầu ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Kể từ ngày 06/9/2019.