Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

Ngày 01 tháng 08 năm 2019
Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm
Ông PHAN MINH ÁI giữ chức Kế toán Trưởng kể từ ngày 01/08/2019.