DBFC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

22/10/2019 14:38

Sáng ngày 22/10/2019 tại hội trường khách sạn Đồng Nai, Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2019

Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

 

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT công ty đã trình bày các nội dung liên quan đến các giải pháp nhằm tăng trưởng và định hướng phát triển chung cho công ty, trong đó có việc đề nghị mua lại 30%CP của Công ty CP Thương mại Long Thành và được cổ đông đồng thuận với tỷ lệ tán thành là 87,291% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đây là bước tiến quan trọng trong việc định hình mạng lưới xăng dầu trên địa bàn Tỉnh và tạo tiền đề cho sự phát triển công ty. Đại hội bất thường lần này cũng đã thông qua phương án pháp hành cổ phiếu mới cho các cổ đông hiện hữu với số phiếu đồng thuận là 85,675%, dự kiến thực hiện trong quý 4/2019.

Đại hội cũng đã bầu bổ sung bà Vũ Thị Mai Phương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát thay cho bà Hoàng Thu Phương xin miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Chủ tịch HĐQT tăng hoa cho bà Vũ Thị Mai Phương (đứng giữa)